L'espectre de l'àtom d'hidrogen

Preguntes vertader/fals

Deixa marcades només les afirmacions que siguin correctes